1997

Tiek nodibināta Bērnu paliatīvās aprūpes (turpmāk – PA) biedrība

1998

Tiek reģistrēta Bērnu PA biedrība

Sadarbībā ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu izveidota un darbu uzsāk pirmā pilna sastāva bērnu PA starpdisciplinārā komanda Latvijā, kas sniedz konsultācijas stacionārā un ambulatori. Šajā komandā vienoti strādā ārsts, māsa, kapelāns, sociālais darbinieks, psihologs un psihoterapeits.

Pakalpojumu projekta ietvaros līdz 2004.gadam.apmaksāja Pierīgas slimokase

2000

Bērnu PA komanda uzsāk sniegt paliatīvo aprūpi mājās Rīgā un Rīgas reģionā dzīvojošām ģimenēm. Tas sākotnēji ir brīvprātīgais darbs. Aprūpe tiek sniegta 5 ģimenēm.

26. oktobrī atklāj PA dienesta telpas Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā.

Izveidota mājaslapa www.palliative.lv, kurā atrodama vispārēja informācija par PA un tās saņemšanas iespējām Latvijā, kā arī informācija profesionāļiem.

2004

Biedrība uzsāk īstenot Rīgas Domes finansētu projektu, kura ietvaros no projekta līdzekļiem tiek apmaksāts kapelāna, psihologa un sociālā darbinieka darbs PAkomandā.

Sadarbība ar Rīgas Domi turpinās līdz 2017.gada beigām.

2005

Biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Aizsākas labdarības akcija „Dāvā sapni!”, kuras galvenā ideja ir neizārstējami slimu bērnu sapņu piepildīšana.

2006

Biedrības profesionāļi izstrādā pirmo mācību programmu “Bērnu paliatīvā aprūpe”. Programma tika iekļauta RSU Tālākizglītības fakultātes mācību saturā. Apmācītas pirmās divas bērnu PA mobilās komandas – Līvānos un Ventspilī.

Saņemta LM sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecība pakalpojumam “Aprūpe mājās”.

2007

Ar simbolisku pasākumu Vērmanes dārzā pirmo reizi Latvijā tika atzīmēta Pasaules hospisa un paliatīvās aprūpes diena. Pasākumu Eiropas Kopienas iniciatīvas EOUAL projekta ietvaros organizēja Biedrība sadarbībā ar Komunikāciju aģentūru.

Biedrības pakalpojumu mājās saņem jau 60 ģimenes.

2008

Norisinājās 1.starptautiskā konference Latvijā „Labā prakse bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai”. Tās mērķis –   iepazīstināt dalībniekus ar bērnu PA pakalpojuma modeļiem, dalīties 10 darba gados gūtajā pieredzē, kā arī identificēt PA attīstības veicinošos un kavējošos faktorus.

2009

Fonda Ziedot.lv rīkotajā konkursā biedrība atzīta par labāko 2008. gada nevalstisko organizāciju.

Biedrība saņem Rīgas Domes Labklājības departamenta pateicības rakstu par ilggadīgu, kvalitatīvu sadarbību un sniegto psihosociālo, medicīnisko un garīgo atbalstu neizārstējami slimiem bērniem un viņu ģimenēm.

Bērnu paliatīvās aprūpes komandas profesionāļi sadarbībā ar Dundes Universitātes Tālmācības centru (Skotija), iesaistot arī Rīgas Stradiņa Universitātes Sociālā darba katedras mācībspēkus, izstrādāja un aprobēja e-apmācības metodiku bērnu paliatīvās aprūpes profesionāļu tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei tālmācības formā. Projekta laikā BKUS paliatīvās aprūpes dienesta multidisciplinārās komandas speciālisti apguva e-apmācības kursu „Komunikācija bērnu paliatīvajā aprūpē,” „Sāpju menedžments bērnu paliatīvajā aprūpē” un „Tālmācības principi un īstenošana”. Ar šo projektu Latvijā tika ielikts pamats tālākizglītības pieejamībai visiem bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Rīgā un lauku reģionos.

Biedrības speciālisti izstrādā mācību materiāla „Paliatīvā aprūpe” bērnu PA sadaļu. Pēc šīs programmas apmācītas ārstniecības personas visā Latvijā.

2010

Izstrādātas Bērnu PA vadlīnijas.

Biedrība uzsāk organizēt „Atelpas brīža” sociālās rehabilitācijas nometnes.

Bērnu paliatīvās aprūpes starpdisciplinārās komandas speciālisti – psihoterapeits un kapelāns – uzsāk jaunu atbalsta terapijas metodi – atbalsta grupas sērojošiem vecākiem. Grupas terapijas mērķis ir rast emocionālu līdzsvaru pēc bērna zaudējuma.

Biedrības speciālisti izstrādā mācību materiālu ”Invazīvo manipulāciju pielietojums dekompensētiem onkoloģiskiem un neonkoloģiskiem pacientiem pediatriskā profila praksē”. Apmācības kurss ārstniecības personām tiek organizēts 2010.-2011. gadā visos Latvijas reģionos.

2011

Biedrība tiek reģistrēta kā sociālās rehabilitācijas institūcija.

Darbu uzsāk Liepājas bērnu PA mobilā komanda Liepājas reģionālajā slimnīcā. NVD apmaksā ārsta, māsas, psihologa darbu, bet biedrība “Dižvanagi” nodrošina sociālā darbinieka sniegtos pakalpojumus.

Biedrības speciālisti piedalās Latvijas Ārstu biedrības mācību programmas „Paliatīvās aprūpes programma ārstu profesionālajai pilnveidei” izstrādē un īstenošanā, lai atjaunotu un papildinātu dažādu specialitāšu ārstu zināšanas un prasmes paliatīvajā aprūpē.

2013

BPA biedrības pakalpojumu mājās saņem jau 157 ģimenes.

Biedrība uzsāk īstenot ESF projektu, kura ietvaros tiek izveidota speciālistu mobilā komanda, kas sniedz pakalpojumus ģimenēm reģionos, kā arī telemedicīnas platforma attālinātai saziņai ar ģimenēm. Projekta ietvaros Biedrība uzsāk organizēt un vadīt slimo bērnu vecāku un sērojošo vecāku atbalsta grupas.

Izstrādāta Brīvprātīgo darba programma bērnu PA.

Izstrādātas uz pierādījumiem balstītas klīniskās vadlīnijas bērnu PA. Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas reģistrētas NVD klīnisko vadlīniju datu bāzē http://www.vmnvd.gov.lv/lv/420-kliniskas-vadlinijas/klinisko-vadliniju-datu-baze/reistrtas-2013gad/brnu-paliatvs-aprpes-klnisks-vadlnijas

Tiek izveidota vecāku iniciatīvas grupa.

Uzsākta labdarbības kustība “Eņģeļu koks”.

Biedrības vadītāja dr. A.Jansone piedalās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Paliatīvās aprūpes speciālists” izstrādē. Apmācība tiek realizēta RSU Tālākizglītības fakultātē. Rezidentūras studiju programma paredzēta ārstiem ar sertifikātu internajā medicīnā, ģimenes medicīnā, onkoloģijā, ķīmijterapijā, pediatrijā, geriatrijā vai fizikālās terapijas un rehabilitācijas specialitātē.

Studiju programmu vada un sertifikācijas komisijā darbojas dr. A.Jansone un dr. V.Sosārs.

Biedrība izveidojusi 4 mācību īsfilmas par specifisku paliatīvās aprūpes pacientu aprūpi: “Nazogastrālās zondes ievietošana”, “Gastrostomas aprūpe” un “Traheostomas aprūpe”, barošanas sūkņa lietošanas pamācība Mācību filmas vēl joprojām ir kā izglītojošs materiāls ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns invalīds ar neizārstējamu slimību. Tās pieejamas ikvienam interesentam Biedrības mājas lapā un YouTube.

2014

Biedrība saņem Valsts kancelejas un Sabiedrības integrācijas fonda pateicības rakstu par sekmīgu Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā.

Biedrība kļūst par Starptautiskā bērnu paliatīvās aprūpes sadarbības tīkla (ICPCN – International Children’s Palliative Care Network) biedru. Organizēta dalība ICPCN veicina BPA biedrības starptautisku atpazīstamību un sadarbību ar citu valstu NVO, kas darbojas BPA jomā.

Uzsākas labdarības akcija “Uzzied eņģeļu koks”.

2015

Rīgā norisinās 3.Baltijas Pediatru kongress. Tā ietvaros Biedrība organizē atsevišķu sekcijas sēdi „Bērnu paliatīvā aprūpe. Multidisciplinārās pieejas aspekti”. Šī ir pirmā reize, kad Baltijas Pediatru kongresā īpaša uzmanība tika veltīta tieši bērnu paliatīvai aprūpei.

Biedrības vadītāja dr.A.Jansone kā starptautiskās ekspertu darba grupas pārstāvis piedalās 1. starptautiskajā simpozijā „Paliatīvās aprūpes integrācija veselības aprūpes sistēmā – pakalpojumi, izglītība un pētniecība” Tbilisi, Gruzijā.

Biedrība uzsāk sarunas ar Līvānu novada medicīnas un sociālās jomas darbiniekiem par jaunas mobilās BPA vienības izveidošana Latgales reģionā, taču līdzekļu trūkuma dēļ tā darbu neuzsāk.

Izstrādāti un Labklājības ministrijā iesniegti priekšlikumi grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz, ka psihosociālo rehabilitāciju personām ar onkoloģisku saslimšanu un viņu ģimenes locekļiem, kā arī paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem nodrošina valsts, bet pakalpojuma veidu, apjomu, saturu, saņemšanas nosacījumus un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

2016

Biedrība saņem “Balvu cilvēka izaugsmei” par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā. Balvu konkursu organizēja Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā, ASV vēstniecība Latvijā un Latvijas Pilsoniskā alianse.

2016.gadā studiju programmā “Paliatīvās aprūpes speciālists” mācības uzsāk pirmais rezidents.

Paliatīvo aprūpi apstiprina kā ārsta papildspecialitāti.

2017

MK noteikumu projekta «Kārtība, kādā no valsts budžeta tiek finansēta psihosociālā rehabilitācija paliatīvajā aprūpē» izstrāde sadarbībā ar Labklājības ministriju..

Pirmo reizi Latvijas Ārstu kongresa programmas ietvaros tiek organizēta konference, kas veltīta paliatīvajai aprūpei „Dzīvība, nāve un paliatīvā aprūpe”. Biedrības un BKUS Paliatīvās aprūpes dienesta vadītāja dr. A.Jansone kongresa dalībniekus iepazīstināja ar bērnu paliatīvās aprūpes attīstību, sasniegumiem, grūtībām un šķēršļiem, attīstot paliatīvās aprūpes pakalpojumus mūsu valstī.

Vienlaikus norisinās Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu 4.kongress, kurā BKUS Paliatīvās aprūpes dienesta virsmāsa Sofja Tomase kongresa dalībniekus iepazīstina ar veikto pētījumu „Pediatrisku pacientu paliatīvās aprūpes kvalitāte” un tā rezultātiem.

Biedrība saņem “Gada balva medicīnā 2017” – specbalvu par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā, īstenojot PA pakalpojumu.

2018

Biedrība uzsāk īstenot valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu – psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu ģimenēm, kuras saņem bērnu PA pakalpojumus, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļā un MK not. Nr.766 (pieņemti 19.12.2017.) noteikto

PA pakalpojumu mājās sniedz jau 2 sociālo darbinieku un kapelānu komandas, nodrošinot psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus ne tikai Rīgā dzīvojošajām ģimenēm, kā tas bija līdz 2018. gadam, bet arī ģimenēm visā Latvijas teritorijā.

Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumus mājās saņem jau 289 ģimenes.

Labklājības ministrija veic izmaiņas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un maina Biedrības sniegto pakalpojumu no „Sociālās rehabilitācijas institūcija” uz “Psihosociālā rehabilitācija”.

Sadarbībā ar Navarras Universitāti, sagatavoti materiāli Eiropas Paliatīvās Aprūpes Atlasam (EAPC European Atlas of Palliative Care)par bērnu paliatīvo aprūpi Latvijā.

Dalība 1. Baltijas valstu Paliatīvās aprūpes zinātniski praktiskā Vasaras konferences organizēšanā ( Liepāja, Latvija).

Sadarbībā ar “Micrec PM” un “Mārtiņa Freimaņa fonds”, īstenota koncertu sērija “Mans draugs Mārtiņš Freimanis”, kuras virsmērķis ir atbalstīt neizārstējami slimu bērnu aprūpes centra “Sapņu tilti” izveidi.

2019

ES fondu projektu apbalvošanas ceremonijā RegioStars 2019 Biedrība iegūst godpilno 1.vietu kategorijā “Iekļaujoša izaugsme: cīņa pret nevienlīdzību un nabadzību” – bērnu paliatīvās aprūpes mobilās brigādes pakalpojums – aprūpe mājās.”

Fotoprojekts “Sapņu tilti” sadarbībā ar pasaulē plašu atzinību guvušo īpašo bērnu fotoprojekta (Precious Baby Project) autori Andželu Forkeri (Angela Forker). Foto izstāde “Sapņu tilti” uzsāk savu ceļu Latvijā un Baltijā.

Biedrība saņem “Gada balva medicīnā 2019” nominācijā “Labākais integrēta pakalpojuma sniedzējs” Labklājības ministrija pateicības rakstu.

Dalība 2. Baltijas valstu paliatīvās aprūpes konferences organizēšanā ( Viļņa, Lietuva).

2020

Bērnu PA biedrības starpdisciplinārās komandas speciālisti piedalās Starptautiskā hospisa un paliatīvās aprūpes asociācijas (International Association for Hospice & Palliative Care) tiešsaistes plakātu/pētījumu izstādē. Starptautisku atzinību un godpilno 3.vietu iegūst bērnu paliatīvās aprūpes komandas kapelānes Ainas Briedes plakāts par tēmu: “Atbalsta grupu loma ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanā bērnu paliatīvās aprūpes jomā.”Vairāk informācijas: https://hospicecare.com/…/publ…/newsletter/2020/02/news/

Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumus mājās saņem 314 bērni un viņu ģimenes locekļi. ģimenes.

2021

Sadarbībā ar Ziedot.lv, īsteno projektu “Auklīte svarīgiem dzīves brīžiem”.

Dalība ICPCN starptautiskajā darba grupā pie hronisku sāpju vadlīniju izstrādes.

Dalība Eiropas paliatīvās aprūpes asociācijas (EAPC) dokumenta “Norms & Standards White paper for use across Europe” izstrādē.

Norisinās Bērnu PA biedrības divas konferences “Tilti, kas vieno” (15.06.21. un 12.10.21.)

Organizētas tikšanās ar LM, VM, Saeimas sociālo un darba lietu komisijas pārstāvjiem, lai risinātu bērnu paliatīvās aprūpes attīstības aktuālos jautājumus. Panākta jaunas programmas izveide (esošie pacienti bērnu paliatīvajā aprūpē pakalpojumu turpinās saņemt arī pēc 18 gadu vecuma, līdz 24 gadu vecumam). Tiek plānota programmas iekļaušana valsts apmaksāto pakalpojumu grozā un normatīvajos dokumentos.

Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumus mājās saņem 337 bērni un viņu ģimenes locekļi. ģimenes.

2022-

Dalība paliatīvās aprūpes Vasaras skolas “Klausies, mācies un iesaisties!”organizēšanā un vadīšanā.

Dalība VM un LM organizētajā darba grupā “ Hospisa ​aprūpes pakalpojuma satura izveide”.

Dalība Saeimas un sociālo un darba lietu komisijas sanāksmē “Par paliatīvās aprūpes sistēmas pilnveidi un normatīvo regulējumu”.

1998-

Biedrība savā darbības laikā īstenojusi 13 starptautiskus un 23 vietēja rakstura projektus, ka arī piedalījusies 2 starptautiskos projektos.

Izdotas 4 brošūras latviešu valodā, 4 brošūras krievu valodā. Uzņemtas 4 dokumentālas un 4 mācību filmas.

Biedrība iesaistījusies vairāku normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādē, nodrošinot paliatīvā aprūpē esošo ģimeņu interešu aizstāvību un sniedzot profesionālu redzējumu par pakalpojumu pilnveidošanu un nozares attīstību.