Uzbūvēsim kopā

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai ir  iecere uzbūvēt multifunkcionālu atbalsta un aprūpes centru ģimenēm, kas audzina neizārstējami slimus bērnus ar ļoti smagu funkcionālo stāvokli un ierobežotu dzīvildzi. Ārvalstīs šādus centrus dēvē par hospisiem. Šis būs pirmais šāda veida centrs Baltijā.

Kādēļ nepieciešams šāds centrs? 

Latvijā aptuveni 900 ģimeņu locekļu, kuri saņem paliatīvo aprūpi. Pieprasījums pēc paliatīvās aprūpes pakalpojumiem ik gadu pieaug, kā arī ģimenēm ar paliatīvā aprūpē esošiem bērniem nav pieejami vai ir ierobežoti pieejami tādi pakalpojumi kā atelpas brīdis, dienas centrs, hospisa pakalpojumi.

Biedrības ieskatā, valsts funkcijas – paliatīvās aprūpes nodrošināšana – kvalitatīvai izpildei nepieciešams veidot atbilstošu infrastruktūru – specializētu centru tīklu, kas darbotos pēc ‘vienas pieturas aģentūras’ principa un nodrošinātu vairākus pakalpojumus vienuviet. Tie būtu sava veida kopienas centri, kur saņemt gan speciālistu, gan līdzīgā situācija esošu ģimeņu, gan sabiedrības atbalstu. Vairākkārtējas vecāku aptaujas apliecina šādu centru izveides nepieciešamību.

Projekta vīzija

Plānotie aprūpes centra pakalpojumi

  • Dienas centrs,
  • Atelpas brīdis,
  • Habilitācija,
  • End of life

Projekta norise un ceļakarte nākotnes aktivitātēm

Kā varu atbalstīt?

  • Ar savām profesionālajām zināšanām un prasmēm (būvprojektu vadība, finanšu vadība, iepirkumu organizēšana, ēku projektēšana u.c.)
  • Ziedojot šim mērķim šeit